Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
sobota,15 sierpnia
Imienieny:
Maria, Napoleon, Stefan
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
<POWRÓT
Bądź bezpieczny w roku 2015!
obrazek

Początek roku sprzyja tworzeniu planów. Rolnicy, których warsztat pracy znajduje się pod tak zwaną chmurką, narażeni są na działanie wielu bardzo groźnych czynników, wobec których są całkowicie bezsilni. Czynniki te to zjawiska atmosferyczne, występujące nagle i charakteryzujące się gwałtownym przebiegiem. Powodują one zniszczenie upraw polowych, uszkodzenie mienia, śmierć lub konieczność uboju zwierząt.

Związane z tym dobre lub złe doświadczenia, przyznacie Państwo, są wynikiem Waszej przezorności i zapobiegliwości lub ich braku.

Zwłaszcza na wsi przezorność i zapobiegliwość mają bardzo duże znaczenie. Stale trzeba mieć na uwadze, że nagłe zdarzenia losowe takie jak ogień, huragan, powódź, podtopienie, grad, opady śniegu, piorun, przymrozek wiosenny, ujemne skutki przezimowania i inne. w jednej chwili potrafią zniweczyć Wasz trud i pozbawić środków
do życia.

 

A przecież majątek nowoczesnego rolnika składa się z:

 • budynków mieszkalnych wyposażonych w liczne urządzenia o dużej wartości,
 • budynków gospodarczych – inwentarskich, magazynowych i produkcyjnych, wyposażonych w kosztowne instalacje,
 • dziesiątki, a nawet setki hektarów upraw,
 • coraz częściej skomplikowane maszyny rolnicze, których pracą można bardzo precyzyjnie sterować w trakcie wykonywania zabiegów agrotechnicznych wykorzystując systemy informacji przestrzennej (GPS).

Stanowi on bardzo dużą wartość.

Czy zatem majątek takiej wartości można pozostawić bez ochrony? Odpowiedź nasuwa się sama, ale komu powierzyć tą ochronę? Na rynku krajowym działa wiele firm ubezpieczeniowych, które proponują taką ochronę. Ale w tym momencie nasuwa się kolejne pytanie – komu zaufać? – wyboru musicie Państwo dokonać sami. W tym celu dobrze jest zapoznać się z ofertą ubezpieczeniową. Pomoże w tym uważna lektura ogólnych warunków ubezpieczenia. Treść tych warunków, zakłady ubezpieczeń zamieszczają na swoich stronach internetowych. Czytając je szczególną uwagę powinniście Państwo zwrócić na takie aspekty jak:

 • co można ubezpieczyć i od jakich ryzyk,
 • czy określone zostały symptomy poszczególnych ryzyk, według których zakład w przypadku powstania szkody będzie ustalał swoją odpowiedzialność,
 • poziom progu odpowiedzialności za szkodę ustalony przez zakład ubezpieczeń, wyrażony kwotowo jak to często ma miejsce w przypadku ubezpieczenia mienia trwałego czy procentowo – jak w ubezpieczeniu upraw,
 • wyłączenia stosowane przez zakład ubezpieczeń w ramach zawartego ubezpieczenia,a więc w jakich przypadkach zakład nie będzie ponosić odpowiedzialności ubezpieczeniowej,
 • kiedy zaczynać się będzie odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w przypadku poszczególnych ryzyk, czy stosowany jest okres karencji, jak jest długi i od kiedy jest liczony, a także kiedy odpowiedzialność ta się kończy,
 • obowiązki zakładu ubezpieczeń, a także Ubezpieczonego,
 • wreszcie jakich można oczekiwać zniżek przy ustalaniu składki, a z jakich przyczyn zostanie ona podwyższona.

 

Warto też zainteresować się w jaki sposób zakład ubezpieczeń będzie ustalać rozmiar szkody i wysokość odszkodowania.

Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego stresu na wypadek gdyby powstała szkoda.

Natomiast informację o wysokości składki uzyskacie Państwo u agenta ubezpieczeniowego.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie jest zakładem ubezpieczeń, który swoją uwagę szczególnie kieruje na sektor rolny. Już od ponad 20 lat Rolnicy chętnie korzystają z bogatej i ciekawej oferty Towarzystwa.

Jako jeden z trzech zakładów ubezpieczeń, Towarzystwo uczestniczy w programie ubezpieczeń upraw i zwierząt, z dopłatami do składki ubezpieczeniowej z budżetu państwa. Program ten realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ubezpieczając uprawy w ramach tego programu Towarzystwo umożliwia rolnikom, którzy prowadzą działalność rolniczą oraz uzyskali płatności bezpośrednie w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, spełnić obowiązek ubezpieczenia upraw wynikający z ustawy
z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz skorzystać z możliwości uzyskania dopłaty do tego ubezpieczenia.

Ponieważ ustawodawca ograniczył zakres upraw objętych dopłatami, Towarzystwo przygotowało ofertę ubezpieczenia od zdarzeń losowych upraw polowych oraz upraw
w szklarniach i tunelach foliowych, na podstawie których można ubezpieczać:

 • uprawy gruntowe roślin okopowych pastewnych, zielarskich, włóknistych, motylkowych drobnonasiennych, oleistych (z wyjątkiem rzepaku i rzepiku), ozdobnych i energetycznych, a także trawę łąk i pastwisk,
 • uprawy w szklarniach lub tunelach foliowych warzyw, ziół, roślin ozdobnych i rozsadę.
 • Również dla hodowców zwierząt Towarzystwo przygotowało ciekawą i różnorodną ofertę dobrowolnego ubezpieczenia, wśród której znajdują się:
 • ubezpieczenie zwierząt od zdarzeń losowych – umożliwiające skorzystanie z dopłaty do składki z budżetu państwa,
 • ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności wskutek chorób, zdarzeń losowych i porażenia prądem,
 • ubezpieczenie drobiu w chowie fermowym.

W Towarzystwie można też ubezpieczyć:

 • budynki w gospodarstwie rolnym,
 • odpowiedzialność cywilną rolnika,
 • odpowiedzialność cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych,

a tym samym spełnić obowiązek ubezpieczenia wynikający z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W ofercie Towarzystwa znajdziecie Państwo również ciekawą propozycję ubezpieczenia wszelkiego rodzaju mienia znajdującego się w każdym gospodarstwie rolnym. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tą propozycją, a w szczególności pragniemy zwrócić Państwa uwagę na ogólne warunki ubezpieczenia:

 • maszyn rolniczych i sprzętu rolniczego od uszkodzeń i kradzieży AGROCASCO, na których zawarta umowa ubezpieczenia gwarantuje ochronę ubezpieczeniową przed skutkami wszelkich zdarzeń, niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania ze sprzętu rolniczego,
 • pakietowego ubezpieczenia dla rolników BEZPIECZNA ZAGRODA, w ramach którego ubezpieczycie Państwo swoje budynki, mienie w tym także zwierzęta i uprawy, OC w życiu prywatnym, a także następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • mienia w gospodarstwach rolnych obejmującego ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, ruchomości domowe

– w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.

Dzięki prowadzonej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” polityki prospołecznej i prorodzinnej, czego dowodem jest włączenie się do programu Karta Duzej Rodziny, realizowanego przy ścisłej współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego – rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny, ubezpieczając gospodarstwo rolne, dom, mieszkanie lub następstwa nieszczęśliwych wypadków mogą skorzystać ze zniżki
w wysokości 30%, a przy ubezpieczeniach komunikacyjnych dla pojazdów należących
do rodziny – 15%.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Towarzystwa www.tuw.pl

 

W Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” bacznie obserwowane są przemiany jakie dokonują się na polskiej wsi. Chociaż produkcja roślinna i chów zwierząt to nadal podstawowa działalność rolnicza, ale obok niej powstają firmy produkcyjne, handlowe lub usługowe działające na rzecz rolnictwa. Coraz popularniejszą staje się działalność agroturystyczna. Każda z nich pociąga za sobą liczne ryzyka. Aby do minimum ograniczyć skutki potencjalnych zagrożeń, Towarzystwo wyszło naprzeciw oczekiwaniom Państwa, którzy prowadzicie działalność gospodarczą w rolniczym sektorze gospodarki. W tym celu przygotowało specjalny produkt – BEZPICZNY AGROBIZNES. Stanowi on ofertę kompleksowego i wszechstronnego ubezpieczenia wszelkiego mienia będącego 

w posiadaniu Państwa Firmy. W ramach tego ubezpieczenia Towarzystwo zapewnia ochronę ubezpieczeniową w bardzo szerokim zakresie, którego wybór Towarzystwo pozostawia samym Państwu.

Ofertę tego ubezpieczenia przygotowano w dwóch zakresach standardowym
i rozszerzonym.

Standardowy obejmuje ochronę ubezpieczeniową: całego mienia trwałego od wszystkich ryzyk, przedmioty i środki nietrwałe, mienie pracowników i osób trzecich, nakłady inwestycyjne – od wszystkich zdarzeń, tak zwanych „all risk”. W ramach tego zakresu można też ubezpieczyć siebie, zatrudnionych pracowników, a w przypadku spółdzielni – jej członków od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim,
w następstwie czynu niedozwolonego.

Rozszerzony między innymi obejmuje ubezpieczenie wszelkich przedmiotów szklanych
od stłuczenia, mienia od dewastacji, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, mienia

w transporcie krajowym, a także mienia od rozmrożenia.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek samorządowych, stworzyło pakiet ubezpieczeń BEZPIECZNA GMINA, który pomoże Wójtom we właściwym i pełnym zabezpieczeniu majątku wspólnego w Gminie. Oferta obejmuje ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych:

 • budynków urzędów, placówek oświatowych, ośrodków zdrowia, domów kultury, remiz i świetlic,
 • budowli i obiektów wielofunkcyjnych to jest stadionów, boisk, placów zabaw, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, dróg, mostów,
 • urządzeń, maszyn, wyposażenia, środków nietrwałych i obrotowych, księgozbiorów,
 • nakładów inwestycyjnych,
 • środków transportu wewnętrznego,
 • gotówki przechowywanej i przewożonej,
 • mienia pracowniczego oraz mienia członków OSP.

W skład pakietu wchodzą również ubezpieczenia:mienia od kradzieży z włamaniem
i rabunku, oszklenia od stłuczenia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

W ramach pakietu BEZPIECZNA GMINA zapewniamy także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które pokryje finansowe roszczenia jakie wpłyną do jednostki samorządowej w związku z wykonywaniem jej zadań lub posiadanym mieniem.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dodatkowo może też objąć odpowiedzialność za szkody wyrządzone:

 • przez podwykonawców,
 • w mieniu wynajmowanym,
 • w związku z zarządzaniem drogami,
 • pracownikom z tytułu wypadków przy pracy,

oraz inne rozszerzenia do umowy ubezpieczenia uzgodnione z władzami jednostki samorządowej.

W celu dopełnienia kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej proponujemy zawarcie przez jednostkę samorządu terytorialnego umowy ubezpieczenia NNW dla urzędników, sołtysów czy dzieci w placówkach szkolnych a także członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podmioty realizujące ubezpieczenie w pakiecie BEZPIECZNA GMINA otrzymają bardzo korzystną ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych – dla pojazdów własnych, samochodów specjalnych OSP, czy „Gimbusów”.

 

Jak z powyższego widać oferta Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest wszechstronna i obejmuje całe spektrum zagadnień związanych z prowadzoną działalnością rolniczą. Żywimy nadzieję, że oferta ta spełni Państwa oczekiwania tak jak to się stało w przypadku ponad 1 200 000 osób i firm, które nam zaufały i wykupując polisę ubezpieczeniową stały się członkiem Towarzystwa, a zarazem jego współwłaścicielem.

Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ