Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
wtorek,23 lipca
Imienieny:
Bogna, Brygida, Apolinary
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
<POWRÓT
Regulamin konkursu "Wakacje #wOsowieLeśnym"
obrazek
REGULAMIN KONKURSU
„Wakacje #wOsowieLeśnym” (dalej „Regulamin”)
§ 1 DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a) „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Wakacje #wOsowieLeśnym” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
b) „Organizator” – organizatorem Konkursu jest strona OSOWO LEŚNE z siedzibą w Osowie Leśnym.
c) „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
d) „Nagroda/-y” – o nagrodzie/nagrodach organizator poinformuje pod koniec trwania konkursu na łamach strony facebookowej OSOWO LEŚNE.
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony jest w celu ukazania spędzania czasu wakacyjnego w Osowie Leśnym.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 26.06.2017 r. o godz. 20:00 i trwa do 31.08.2017 r. do godz. 23:59.
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator i Fundator, pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz.
§ 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Konkurs polega na zrobieniu przez Uczestnika wakacyjnego zdjęcia z hasztagiem „#wOsowieLeśnym”, i zamieszczeniu go na stronie Organizatora https://www.facebook.com/osowolesne/ pod postem dotyczącym konkursu.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a) Zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu Konkursu. Przesłanie swojej odpowiedzi jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Konkursu, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie przesłanych danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.
b) Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z Facebook.com w żaden sposób.
c) Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować poprzez Facebooka w wiadomości prywatnej wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Spełnienie warunków określonych w ustępie 2 pkt a-c niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem konkursowym”).
4. Spośród wszystkich zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze i nagrodzi najlepsze (Jej zdaniem) zdjęcie. Uczestnik otrzyma nagrodę za spełnienie warunku Konkursu.
5. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu nie będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
6. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 2 lub § 3 ust. 6 będą usuwane i nie będą przyjmowane.
8. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
§ 4 NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA
1. Na zakończenie Konkursu, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora (zwana dalej „Komisją Konkursową”), spośród Uczestników wybierze osobę/osoby, która/-e spełniła/-y warunek Konkursu w oparciu o kryterium czasu (zw. dalej „Zwycięzcami”). Każdy ze Zwycięzców otrzyma nagrodę (zwana dalej „Nagrodą”).
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzców Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Laureatom i Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
3. W przypadku przesłania dwóch identycznych zdjęć przez różne osoby, pierwszeństwo w przyznaniu nagrody otrzymuje ten, który został nadesłany w terminie wcześniejszym.
4. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.
§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest strona OSOWO LEŚNE z siedzibą w Osowie Leśnym (83-240). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego) będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Zwycięzców Konkursu oraz przesłania przez Organizatora wiadomości prywatnej Zwycięzcom Konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
§ 6 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną niezwłocznie powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników za pomocą wiadomości prywatnej.
2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, najpóźniej 03.09.2017 r. do godz. 23:59. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane osobowe osób, dla których nagroda będzie przeznaczona. Jednocześnie każdy Laureat oraz Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu wraz z podaniem jego imienia, nazwiska.
3. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem do 03.09.2017 r. do godz. 23:59 oraz braku podania danych osobowych osób, dla których nagrody zostały przewidziane, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.
4. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
§ 7 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać poprzez Facebooka w wiadomości prywatnej do Organizatora w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą wiadomości prywatnej na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie OSOWO LEŚNE przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu, Organizatora i Fundatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku otrzymania zbyt małej ilości zgłoszeń.
4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
§ 9 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania.
§ 10 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU
Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 26.06.2017 r.
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ